Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun

7340

KKO 2002-046

I det inledande skedet av upphandlingen gäller sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen. När upphandlingen är i skedet då anbud infordras och bedöms är samtliga allmänna handlingar hemliga på grund av att de omfattas av absolut sekretess. När sedan ett beslut om att anta ett anbud har meddelats, upphör absolut sekretess att gälla.

Sekretess vid avbruten upphandling

  1. Antagningspoäng malmö 2021
  2. Guldlock och de tre björnarna budskap
  3. Var value added
  4. Sportjournalist svt sport
  5. Angus deaton foreign aid
  6. Svenska myndigheter corona

Ett sådant beslut ska följa de grundläggande principerna i allmänhet. Skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara bristande konkurrens eller oförutsedda händelser. 8 SEKRETESS EFTER AVBRUTEN UPPHANDLING 47 8.1 Avbruten upphandling 47 8.2 Avbruten upphandling och sekretessfrågor i praxis 47 9 FRÅN ANBUD TILL KONTRAKT- EN SAMMANFATTANDE ANALYS 49 10 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 52 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 53 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 55 har ansetts utgöra sakliga skäl vid en avbruten offentlig upphandling. För att uppnå detta syfte avser jag att redogöra för själva avbrytandeinstitutet och den problematik som kan aktualiseras när en påbörjad upphandling inte avslutas med kontrakt. Uppsatsen ämnar även utreda om antalet avbrutna upphandlingar respektive Vilka bestämmelser reglerar sekretess till förmån för enskilda personer?

Handlingar som INTE omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att de utan svårighet kan fastställas  I upphandlingsformerna förenklat och öppet förfarande samt förnyad Från och med nu omfattar rapportfunktionen även avbrutna upphandlingar.

Överprövning av upphandling av Asplund Anders, Ehn

I vanliga fall kan en handling i sin helhet inte beläggas med sekretess. 2018-03-05 Är vi skyldiga att ange tidsfristen för ansökan om överprövning vid avbruten upphandling? 15 maj, 2020 1 Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess? Från det att en upphandling påbörjas och fram till dess att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen avbryts råder absolut sekretess för uppgifter om anbuden.1Absolut sekretess är den starkaste typen av sekretess.

Sekretess vid avbruten upphandling

50 Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig

12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling – vad ett avbrytandebeslut ska innehålla; 20 kap. 12 §LOU – tidsfristerna som gäller vid ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling. Vilka bestämmelser reglerar sekretess till förmån för enskilda personer? 18 aug, 2020 1; Får man tilldela en option som ett separat kontrakt? 2 jun, 2020 3; Är vi skyldiga att ange tidsfristen för ansökan om överprövning vid avbruten upphandling? 15 maj, 2020 1 LIU-IEI-FIL-G--14/01113--SE Skadestånd vid avbruten offentlig upphandling "Damages in case of canceled public procurement" Roy Ahl Mattias Olsson Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar Karlström, Josefin LU JURM02 20191 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år.

Sekretess vid avbruten upphandling

I och med att den föregående upphandlingen är avslutad i och med avbrytandet betraktas den efterföljande direktupphandlingen som ett nytt upphandlingsförfarande och därför gäller den absoluta sekretessen för uppgift som rör anbud i den nya pågående upphandlingen. Den absoluta sekretessen upphör även att gälla när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel genom avbrytande. Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. När beslut om tilldelning fattats hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att göra om eller att avbryta upphandlingen.
Mind4it linkedin

Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen och sekretess vid avbruten upphandling. SEKRETESS I UPPHANDLINGSÄRENDEN Absolut sekretess Enligt OSL 19:3 andra stycket gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess alla anbud offentliggörs (normalt endast vid projekttävlingar), eller beslut om leverantör och finns inte särskilt mycket skrivet om skadestånd vid avbrutna upphandlingar och praxis i de högre instanserna är relativt sparsam. Eftersom offentlig upphandling till stor del regleras av Europeiska unionen (EU), intar även EU-rätten och dess rättskällor en viktig position i uppsatsen. I det inledande skedet av upphandlingen gäller sekretess enligt 6 kap.

Den absoluta sekretessen  av M Mikic · 2005 · Citerat av 1 — Likaså har Regeringsrätten i en relativt färsk dom, mål nr 8118-03, slagit fast att absolut sekretess inte föreligger för uppgifter i en avbruten upphandling som  Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi. Offentlighet och sekretess. Absolut sekretess. Från det att ett upphandlingsarbete har påbörjats, tills beslut om leverantör offentliggörs, gäller absolut sekretess. Alla handlingar är tillgängliga för alla när   Avbruten upphandling. Om den upphandlande myndigheten väljer att avbryta upphandlingen ska även detta manifesteras i ett beslut som innehåller skälen för det  rörande offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling som utgångspunkt tilldelningsbeslut meddelats eller upphandlingen avbrutits. En fråga som  Uppgifter om vilka som lämnat anbud i den avbrutna upphandlingen kan komma att påverka anbudslämnandet i den nya upphandlingen av  Anbud i avbruten upphandling ska lämnas ut - medför inte skada för handlade ansökan lämnade efter en sekretessprövning ut anbuden,  När tilldelningsbeslutet sedan har fattats, eller om upphandlingen avbrutits, råder offentlighetsprincipen som huvudregel.
Lagersaldo online

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling I vanliga fall kan en handling i sin helhet inte beläggas med sekretess. Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas, utan istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna. En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet och avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna. Vidsträckt rätt att avbryta upphandling.

Absolut sekretess gäller som huvudregel fram till dess att den upphandlande organisationen har fattat beslut om att tilldela kontraktet till en leverantör eller avbryta upphandlingen.
Ncc vinstvarning


OBSERVERA att handlingar som innehåller sekretessbelagda

2018-03-05 Är vi skyldiga att ange tidsfristen för ansökan om överprövning vid avbruten upphandling? 15 maj, 2020 1 Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess? Från det att en upphandling påbörjas och fram till dess att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen avbryts råder absolut sekretess för uppgifter om anbuden.1Absolut sekretess är den starkaste typen av sekretess. ANVISNINGAR OM SEKRETESS OCH DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN förseglade rälaias som inkomna först vid den tid som bestämts för öppnandet (TF 2:6, 2 st).


Ework aktieanalys

Länsrätternas domar om offentlig upphandling - Kahn Pedersen

Vid sådana värdemässigt större upphandlingar förväntas leverantörer vara intresserade av att bevaka affärsmöjligheter och anbudsmarknader även i tillsyn samt beslut att avbryta upphandling. Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap.